Servicii Sociale

CENTRUL DE CONSILIERE ȘI SPRIJIN PENTRU PĂRINȚI ȘI COPII– ACSIS

 

Misiunea – Centrul de consiliere și sprijin pentru părinți și copii sprijină și asistă părinții/potențialii părinți pentru a face față dificultăților psihosociale care afectează relațiile familiale, pentru dezvoltarea competențelor parentale, pentru prevenirea separării copilului de familia sa, și sprijină copiii atunci când apar probleme în dezvoltarea acestora.

 

Obiective principale ale centrului:

– creșterea numărului de părinți responsabili, care conștientizează nevoile copilului de a se dezvolta într-un mediu familial stabil ;

– creșterea numărului de părinți care conștientizează factorii ce pun în pericol sănătatea, securitatea , dezvoltarea morală, educația și integrarea socială a copilului ;

– îmbunătățirea abilităților parentale în ceea ce privește îngrijirea copiilor ;

– reducerea numărului de copii care ajung în instituții/stradă datorită unor dificultăți temporare prin care trec părinții acestora.

 

Organizarea centrului :

În cadrul centrului se desfăşoară următoarele proiecte:

 1. Prevenirea separării copilului de familie
 2. Atelier de creaţie ACSIS
 3. Prevenirea traficului de persoane


Condiţii de admitere şi frecventare a centrului

 • Accesul la programul centrului se face în funcţie de condiţiile specifice ale fiecărui proiect menţionat mai sus

 

Criterii generale de admitere:

 • copii și părinții/reprezentantul legal al acestora, cu domiciliu legal sau reședința în Bucuresti sau zonele limitrofe.
 • familia să se afle într-o situaţie de dificultate socială, situație care afectează relația dintre membrii familiei și care poate genera fenomene de separare a copilului de familie, abandon scolar, analfabetism, marginalizare socială a copilului.

Actele necesare întocmirii dosarului social:

 1. copie acte de identitate pentru beneficiar (copil) şi pentru ceilalţi membri ai familiei (C.I, certificat de naştere, o poză a copilului)
 2. copie acte care să clarifice situaţia juridică a familiei : certificat de căsătorie, hotărâre de divorţ, hotărâre încredinţare copii la unul dintre părinţi, certificat deces, hotărâri de plasament, sentinţe civile)
 3. dovada venituri pentru beneficiar şi pentru toţi membrii familiei conjugale/substitutive:
 • adeverinţă salariu net /fluturaş de salariu părinţi,
 • adeverinţă salariu net asistent personal,
 • talon însoţitor,
 • dovadă stimulent DGASMB,
 • talon stimulent reinserţie în muncă,
 • talon indemnizaţie compensatoare pentru părinţii care au redus programul de lucru la 4 ore,
 • talon de alocaţie de stat,
 • talon alocaţie plasament,
 • talon pensie,
 • talon pensie alimentară,
 • talon indemnizaţie handicap,
 • talon buget complementar,
 • adeverinţă venit minim garantat,
 • talon pensie urmaş,
 • talon indemnizaţie creştere copil,
 • certificat fiscal de la Administraţia Financiară din care să rezulte că nu figurează în evidenţa lor cu venituri impozabile pentru persoanele fără loc de muncă,
 • talon indemnizaţie şomaj etc.
 1. acte privind situatia medicală a copilului şi a membrilor familiei:
 • certificat încadrare în grad de handicap copil/părinţi
 • scrisoare medicală părinţi/copii
 • adeverinţă medicală părinţi
 • copie certificat medical pentru copil, din care să rezulte diagnosticul
 1. acte privind situaţia şcolară a copiilor
 • adeverinţe şcolare
 • diploma de studii
 1. acte privind situaţia locativă:
 • copie contract de vânzare/cumpărare
 • copie contract de închiriere
 • copie contract moştenitor
 • copie contract donaţie
 1. orice fel de acte care clarifică situaţia de dificultate în care se află beneficiarul

Categorii de beneficiari:

 • Părinţii/ familiile extinse/familiile substitutive, și copiii acestora sau aflați în grija acestora, care:
 • necesită competenţe/deprinderi de îngrijire a copiilor adaptate principiilor psihopedagogice în domeniu;
 • trăiesc în medii dezavantajate, unde se practică modele de îngrijire şi creştere a copiilor care nu corespund sau sunt în contradicţie cu modelele general acceptate în comunitate sau nu sunt in interesul superior al copilului;
 • constată existenţa/apariţia unor probleme la nivelul familiei care afectează dezvoltarea normală/armonioasă familiei si/sau a copilului sau favorizează manifestarea unor comportamente ale copiilor ce pun în pericol integrarea lor familială, socială, şcolară, profesională;
 • Viitorii părinţi care doresc să se formeze înainte de naşterea copiilor;
 • Copii care au dificultăţi de integrare în familie, şcoală sau în colectivitatea în care trăiesc

 

Serviciile și activitățile sunt axate pe:

 • Informarea părinților în vederea identificării nevoilor copiilor;
 • Consolidarea abilităților și cunoștințelor părinților privind îngrijirea și educarea copilului;
 • Consilierea părinților pentru depășirea unor situații de dificultate (divorț, pierderea locului de muncă, conflicte intrafamiliale, boli cronice, decesul unuia dintre soți etc.) care pun în pericol dezvoltarea copiilor sau care generează riscuri de separare a copiilor de mediul lor familial;
 • Consilierea părinților pe teme de interes pentru bunăstarea copilului;
 • Grupuri de sprijin și educație parentală
 • Asistarea persoanelor în demersurile de obținere a unor documente;
 • Consiliere socială şi informare cu privire la drepturile şi beneficiile de asistenţă socială, sprijin în vederea accesării acestora
 • Suport educațional în scopul prevenirii abandonului școlar
 • Acompaniere și sprijin în (re)integrarea şcolară şi profesională
 • Sprijinirea și consilierea copiilor care au dificultăti de integrare în familie, școală, grupuri socio-profesionale;
 • Sprijin material constând în rechizite, produse alimentare și igienice
 • Activităţi de informare cu privire la fenomenul traficului de persoane, riscuri si modalități de autoprotecţie
 • Activități recreative si de socializare

 

Echipa de specialiști este formată din :
• asistent social
• psiholog
Echipa de management si personal admistrativ:
• coordonator centru
• contabil

 

Baza materială/ Facilități
Centrul dispune de spațiu prietenos, curat format din hol acces, bucătărie, sala multifunctională, sala de consiliere, toaletă.
Baza materială și echipamentele sunt adaptate nevoilor beneficiarilor. Centrul dispune de calculator, video-proiector, imprimanta, mobilier, jocuri, materiale didactice, material de consiliere,telefon, aparat foto.

Serviciile sociale acordate beneficiarilor în cadrul Centrului de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii sunt gratuite, nu se percepe contribuţie din partea beneficiarilor.

Drepturile si obligațiile beneficiarilor

Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în “Centrul de consiliere și sprijin pentru părinți și copii” au următoarele drepturi:

 1. a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;
 2. b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;
 3. c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;
 4. d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate;
 5. e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu;
 6. f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;
 7. g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
 8. h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi.

Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în “Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii” au următoarele obligaţii:

 1. a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică;
 2. b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale;
 3. c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială;
 4. d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;
 5. e) sa respecte programul de consiliere stabilit cu responsabilul de caz;

 

PROGRAM DE FUNCȚIONARE

LUNI-VINERI 9.00 -17.00

 

PROGRAM DE VIZITĂ

Ultima zi de MIERCURI a fiecărei luni calendaristice 12.00- 17.00

 

Contact:

Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii – ACSIS este situat în București, Cal.Moșilor nr 215, Bl. 21, Sc. B, Ap.37, sector 2. Telefon: 0212113094,

Email: acsis@acsis.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published.