Proiecte

Proiect „Prevenirea traficului de persoane”
„Informaţia este putere, ignoranţa te face vulnerabil”
Fiind conştienţi, ca o consecinţă a îndelungatei noastre experienţe cu mame din grupuri vulnerabile, de influentabilitatea tinerilor din anumite medii marginale, am demarat,în anul 2010 proiectul „Prevenirea traficului de persoane”, în spiritul ACSIS; susţinem cu argumente ştiinţifice că prevenţia este un proces mult mai eficient, din toate punctele de vedere, în raport cu consecinţele traficării persoanei.
DONEAZĂ PENTRU ACEST PROIECT
Ce ne propunem?
Să creştem puterea de apărare a elevilor şi tinerilor din grupuri vulnerabile în faţa fenomenului traficului de fiinţe umane. Puterea de apărare a tinerilor în faţă atacului şi manipulării realizate de traficant, decurge atât din informarea foarte concretă referitoare la drepturi şi îndatoriri, contracte şi deplasări, manipulare şi sechestrare, cât şi din siguranţa şi încrederea plasate către persoane de referinţă care demonstrează comportamente sigure şi demne de urmat.
Care este problema? Care sunt nevoile identificate?
Problema este reprezentată de traficul de fiinţe umane, iar nevoile tinerilor se referă atât la informaţie, cât şi la conştientizarea valorilor şi atitudinilor care pot favoriza traficul.
Grupul ţintă al proiectului este format din tineri în situaţie de  risc pentru trafic (elevi ai şcolilor vocaţionale, tineri din familii sărace şi/sau disfuncţionale, tinere mame singure), precum şi profesioniştii care intră în contact cu aceştia şi/ sau cu familiile acestora.

De unde ştim că aceşti tineri se află în situaţii de risc?

Răspunsul este simplu: din realitate. Experienţa ne arată că traficanţii îşi identifică foarte corect victimele, aparţinând la rândul lor acestor medii marginale. Traficantul poate fi membru al familiei respective, vecinul de bloc sau prietenul. El poate fi recunoscut şi contraatacat în momentul în care începe să-şi desfăşoare plasa de promisiuni, manipulare şi minciuni.
Concret, ne-am propus ca obiective, să creştem capacitatea de apărare şi să scădem vulnerabilitatea tinerilor prin consiliere şi informare de grup şi one-to-one, prin formarea şi motivarea cadrelor didactice în vederea consilierii tinerilor în risc cu privire la modalităţile de autoapărare în faţă traficului de fiinţe umane, prin creşterea gradului de conştientizare a comunităţii referitoare larealitatea şi consecinţele traficului de persoane prin implementarea unei campanii de prevenire a fenomenului.
Cum realizăm toate aceste obiective?
Organizăm evenimente educaţionale pentru tineri, având ca scop informarea şi consilierea în legătură cu fenomenul traficului de persoane, riscurile şi consecinţele acestui fenomen, drepturile omului, posibilităţile legale de muncă în ţară şi străinătate;
Organizăm evenimente educaţionale pentru profesioniştii care vin în contact cu tineri în situaţie de risc şi/sau cu familiile acestora;
Organizăm concursuri de creaţie (postere, eseuri) în şcolile vocaţionale având ca temă centrală traficul de fiinţe umane, premiem şi promovăm cele mai frumoase lucrări
Organizăm workshop-uri cu privire la traficul de persoane şi la metodele de prevenire, la care participă profesorii din şcolile vocaţionale selectate (diriginţi, psihologi şcolari, în scopul asigurării formării şi informării lor cu privire la prevenţia activă şi fenomenul traficului de persoane);
Realizăm campanii de prevenire a traficului de persoane în vederea creşterii conştientizării fenomenului şi a diminuării prejudecăţilor legate de statutul victimei.

Prin toate aceste activităţi încurajăm comunitatea din jurul şcolilor şi a persoanelor vulnerabile să se implice în demontarea eforturilor traficanţilor.

Este mult mai uşor să previi decât să vindeci trauma!

Fii alături de noi în acest proiect! DONEAZĂ!

Proiect“Acces la educaţie pentru copii şi tineri defavorizaţi”
Educaţia continuă pentru viaţă este o valoare a Asociaţiei noastre în care credem cu tărie. De-a lungul a 10 ani de existenţă, am văzut în nenumărate cazuri diferenţa pe care o face educaţia adecvată, experienţială şi pragmatică, în viaţa părintelui şi a copilului său, precum şi a adolescenţilor, mai ales a celor provenind din medii vulnerabile. De aceea ne-am propus să punem aceste concluzii în acţiune şi să dezvoltăm un proiect care să schimbe vieţi, de data aceasta pentru copiii din familii cu resurse restrânse.
DONEAZĂ PENTRU ACEST PROIECT
Ţintim prin acest proiect să creştem accesul la educaţie pentru copii şi tineri proveniţi din familii defavorizate; acest scop se înrădăcinează într-o realitate dificilă, a unor familii cu nivel educaţional şi material precar, fără motivaţia şi mijloace de sprijin în educaţia şcolară a copiilor lor.
Ce urmărim prin acest proiect?
Constatând că în multe cazuri, aceste realităţi care au drept consecinţă aproape inevitabilă, abandonul şcolar foarte timpuriu, şcolarizarea deficitară în raport cu cerinţele pieţei muncii şi/sau analfabetismul, urmărim să:
Creştem frecvenţa şcolară a copiilor proveniţi din aceste familii;
Îmbunătăţim rezultatele şcolare ale copiilor proveniţi din familii defavorizate;
Creştem gradul de conştientizare în rândul părinţilor a importanţei educaţiei copiilor lor;
Dezvoltăm abilităţile de lucru ale cadrelor didactice cu copiii aflaţi în situaţie de vulnerabilitate;
Creştem gradul de conştientizare şi implicare a comunităţii cu privire la abandonul şcolar în rândul copiilor proveniţi din familii dezavantajate;
Care este problema? Care sunt nevoile identificate?

Problema este reprezentată de abandonul şcolar determinat de factori ca: lipsa resurselor financiare şi materiale ale părinţilor, importanţa scăzută acordată educaţiei copiilor şi susţinerii lor în urmarea cursurilor şcolare.
Grupul ţintă al proiectului este eterogen, implicând atât copiii şi tinerii aflaţi în situaţii de risc, cât şi părinţii, profesori şi voluntari. Urmărim ca prin eterogenitatea factorilor de influenţa asupra copiilor şi tinerilor să obţinem un efect sinergic al activităţilor, să oferim exemple demne de urmat, să le mobilizăm entuziasmul în direcţii pozitive pe termen lung (satisfacţii şcolare, reuşite profesionale, succes şcolar).
Cum intervenim?
Activităţi educaţionale şi recreative cu copiii:
Sprijinim copiii în realizarea temelor;
Susţinem formarea şi dezvoltarea deprinderilor de scris, citit şi calcul aritmetic preponderent prin jocuri didactice şi exerciţii practic-aplicative;
Încurajăm formarea şi dezvoltarea deprinderilor de muncă/studiu independent;
Acordăm suport în dezvoltarea deprinderilor de autonomie personală şi socială;
Susţinem o educaţie prin metode diverse, formale şi informale (vizite la muzee, ieşiri la teatru, film, etc.).
Asigurăm rechizite şcolare şi sprijin material pentru copiii cuprinşi în proiect.

Activităţi cu părinţii elevilor incluşi în proiect:
Oferim suport părinţilor pentru a-şi întocmi actele de identitate, certificatele de naştere ale copiilor şi pentru a accesa beneficiile sociale legale;
Restructurăm convingerile şi atitudinile negative faţă de şcoală ale părinţilor
Responsabilizăm părinţii cu privire la importanţa şcolarizării copiilor
Oferim consiliere individuală părinţilor în scopul abilitării acestora în educarea copiilor.
Organizăm sesiuni lunare pentru părinţi, unde sunt discutate aspecte ale progresului copiilor la şcoală, importanţa educaţiei, a motivaţiei şi oferim instrumente şi îndrumare în procesul de educaţie al propriilor copii.

Activităţi cu cadrele didactice
Organizăm sesiuni informative pentru cadre didactice, în care sunt abordate aspecte practice legate de lucrul  cu copiii aflaţi în situaţie de vulnerabilitate, rolulcadrelor didactice în procesul de prevenire a abandonului şcolar
Menţinem legătura cu şcolile frecventate de copiii din program pentru monitorizarea situaţiei şcolare a acestora.

Fii alături de noi în acest proiect! DONEAZĂ!

Proiect „Atelier de Creaţie pentru Incluziunea Socială a Familiilor Monoparentale în Risc Social”
Am iniţiat în 2008 “Atelierul de creaţie” cu obiectivul de a deveni o întreprindere socială autosustenabila care să ofere locuri de muncă pentru mame singure dezavantajate şi venituri pentru susţinerea activităţilor sociale. Întreprinderea vine în întâmpinarea mai multor nevoi sociale prin: abilitarea mamelor singure dezavantajate, oferirea unor condiţii de lucru adecvate cu nevoile lor, formarea responsabilităţii faţă de muncă, a unor abilităţi transferabile în alte domenii de activitate profesională, creşterea stimei de sine, dobândirea unor competenţe atât sociale cât şi profesionale necesare integrării în piaţa muncii. În timp, proiectul a evoluat şi ca activităţi şi ca obiective, incluzând, pentru viitor, activităţi educative şi de îngrijire pentru copii şi produse ecologice, care să contribuie la protecţia mediului pe termen lung.

DONEAZĂ PENTRU ACEST PROIECT
Care este scopul proiectului?
Oferim mamelor în situaţii de risc un mediu profesional în care să câştige încredere, să se simtă responsabile în mod real faţă de ceea ce fac (deoarece produsele realizate în întreprindere se vând) şi nu în ultimul rând, să înveţe cum se face (cu specificul de confecţionare de jucării textile ). Prin acest proces mamele obţin abilităţi pe care pot le aplică ulterior în alte posturi pe piaţa muncii, aceasta fiind ceea ce ne propunem: autonomia financiară şi, implicit, câştigarea resurselor necesare familiei pentru a preveni abandonul copilului. În cursul acestui proces de dezvoltare profesională, oferim sprijinul psihologic, educativ, social şi de relaţionare cu diferite instituţii şi angajatorii, pentru a facilita integrarea socio-profesională.
Cui ne adresăm?
Proiectul se adresează familiilor monoparentale în situaţii de risc: mame şi copiii acestora pe care îi cresc singure, mame cu nivel scăzut de şcolarizare, mame care nu au un loc de muncă, implicit venituri din muncă, mame care au un copil sau mai mulţi în întreţinere, mame care au dificultăţi de întreţinere a copiilor, care nu beneficiază de suportul material al taţilor copiilor, mame şomere, familii monoparentale care nu au o reţea de socializare, familii monoparentale afectate de violenţă, traume psihologice, în risc de trafic de persoane.
Pentru familiile în care mama este singurul susţinător al familiei, un venit care asigură hrana şi locuinţa, face diferenţa între prezenţa zilnică a mamei şi abandonul într-o instituţie; prevenind astfel traume mult mai grave, mult mai distructive pe termen lung faţă de cele suportate deja de copil.
Ce ne propunem să facem?
În primul rând, ne propunem să învăţăm mamele „să pescuiască”, pentru ca apoi să le dăm „o undiţă”. De-a lungul a mai multor luni, le arătăm în cadrul atelierului, ce înseamnă „a munci”, a fi responsabil faţă de rezultatele muncii tale, a avea satisfacţia unei munci bine făcute. Ne propunem să le oferim o meserie şi le transmitem, pas cu pas, modul în care pot ajunge la locul de muncă potrivit pentru a exercita această meserie. De asemenea, atelierul în sine oferă un loc de muncă pe o perioadă limitată, unui număr de mame.
Ce facem pentru a ne îndeplini obiectivele?
Învăţăm mamele să coasă, să croiască, să confecţioneze jucării textile, cu sprijinul unui instructor de croitorie;
Realizăm obiecte diverse: obiecte promoţionale pentru corporaţii, instrumente pentru profesionişti (psihologi, logopezi, pedagogi, educatori), jucării textile (păpuşi, marionete pentru mâna, marionete pentru deget etc.), felicitări, mărţişoare; ne propunem ca pe viitor să realizăm jucării educative pentru bebeluşi din materiale certificate organice (bumbac, cânepă, mătase) şi alte obiecte la cerere;
Promovăm şi vindem obiectele realizate de către mame, la sediu şi prin magazinul nostru online;
Ne diversificăm permanent, vezi produsele noastre aici;
Participăm la târguri, expoziţii, evenimente în cadrul cărora valorificăm produsele întreprinderii;
Organizăm spectacole de teatru interactiv –pentru copii în şcoli şi grădiniţe, pentru copiii angajaţilor din companii cu ocazia diferitelor evenimente (1 Iunie, Crăciun, etc.).
Veniturile atrase sunt folosite pentru acoperirea costurilor întreprinderii, precum şi pentru sprijinirea beneficiarilor asociaţiei.

Oferim servicii individualizate: consiliere socială, informare/educare pentru însuşirea de comportamente şi practici sănătoase de îngrijire a copilului, informare cu privire la drepturile legale, sprijin în integrarea copiilor în programe de educaţie şi îngrijire,  medierea relaţiei cu familia extinsă, sprijin pentru integrarea profesională (instruire în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă, îndrumare către locurile de muncă vacanţe, informaţii despre legislaţia muncii, compunerea unui CV, prezentarea la un interviu, susţinerea în procesul integrării profesionale postangajare)
Asigurăm locuri de muncă pentru o parte dintre mamele care învaţă în atelier.

Fii alături de noi în acest proiect! DONEAZĂ!

Proiect Servicii integrate de prevenire a separării sau abandonului copiluluidin familia monoparentală defavorizată
Abandonul copilului este o problemă socială, nu una personală sau familială. Această afirmaţie este susţinută de studii economico-demografice, care arată că există ţări mult mai sărace decât România, unde abandonul este practic inexistent. Deci, sărăcia nu este singura cauză a procesului de abandonare a copilului, ci ne confruntăm mai degrabă cu o „cultură a abandonului”, un cumul de factori precum: marginalizarea, blamul, excluderea, părăsirea, ostracizarea, violenţa, violul, abuzul, separarea, minimalizarea mamei şi copilului. 4 copii sunt abandonaţi zilnic în România, iar acest fenomen se transmite în cele mai multe cazuri mai departe, din generaţie în generaţie, şi cuprinde nu numai mediile sărace sau marginale, ci, ca orice violenţă, poate afecta orice tip de familie.
DONEAZĂ PENTRU ACEST PROIECT
Care este scopul proiectului?
Prin acest proiect ţintim să creştem calitatea vieţii mamei şi copilului din familia monoparentală, din punct de vedere profesional, social, şi psihologic la un nivel suficient pentru a preveni separarea copilului de familie sau abandonul acestuia.
Care este problema? Care sunt nevoile identificate?
Problemele sunt multiple, intricate şi extinse pe plan material, profesional, social şi psihologic, iar nevoile depind foarte mult de factori variabili, de la familie la familie.
Cui ne adresăm?
Grupul nostru ţinta este în general constituit din mame singure defavorizate, fără a exclude taţii singuri, dimpotrivă. Mamele pot avea un copil sau mai mulţi, în situaţii de viaţă foarte complicate, în care sunt implicate traume fizice şi sufleteşti, boli acute sau cronice ale mamei şi copilului, lipsa spaţiului locativ, a resurselor financiare, nivel educaţional scăzut, resurse emoţionale epuizate, lipsa sprijinului din partea familiei.
Ce ne propunem să facem?
Să sprijinim copiii aflaţi în situaţie de risc din cadrul familiilor monoparentale defavorizate din Bucureşti;
Să sprijinim mamele singure să se dezvolte social şi profesional, prin formarea abilităţilor necesare accesării pieţei muncii precum şi formarea/dezvoltarea de abilităţi profesionale.
Să sensibilizăm comunitatea cu privire la problemele sociale cu care se confruntă familiile monoparentale defavorizate
Ce facem pentru a ne îndeplini obiectivele?
Susţinem dezvoltarea de competenţe parentale prin: consiliere şi activităţi de grup;
Evaluăm resursele familiale şi consiliem familia extinsă;
Sprijinim mama pentru înscrierea copiilor în programe de educaţie şi îngrijire;
Oferim consiliere psihologică în vederea consolidării relaţiei de ataşament mamă-copil
Oferim evaluare vocaţională şi orientare profesională pentru mamă;
Susţinem formarea abilităţilor de accesare a posturilor pe piaţa muncii şi de menţinere a unui loc de muncă, susţinem în vederea angajării;
Susţinem achiziţionarea de abilităţi noi şi scăderea stressului prin activităţi de ergoterapie.
Ce mai facem pe lângă toate acestea?
Ne propunem să comunicăm comunităţilor efectele sociale dezastruoase pe termen lung ale abandonului copiilor şi să contribuim la prevenirea lui în mod activ prin toate comunicările, participările şi prezentările la care luăm parte.
DONEAZĂ PENTRU ACEST PROIECT

Proiectul”Drepturi Sociale pentru Mamă şi Copil”

Cele mai multe mame aflate în situaţii de risc nu îşi cunosc drepturile sociale şi nici demersurile necesare obţinerii acestor drepturi. Din experienţa îndelungată a asociaţiei de lucru direct cu mamele aflate în dificultate am constatat nevoia lor acută de informare,în perspectiva prevenirii separării copilului de familie.

DONEAZĂ PENTRU ACEST PROIECT

Care este scopul proiectului?

Informarea şi consilierea mamelor, imediat după naştere, cu privire la drepturile sociale asociate.

Care este problema? Care sunt nevoile identificate?

Mamele nu îşi cunosc drepturile legale; astfel, creşte riscul de abandon al copiilor, deoarece ele nu pot accesa resursele financiare la care au dreptul. Pe de o parte, mamele au nevoie de informare, pentru a accesa aceste resurse, dar şi de   consiliere, pentru a afla pas cu pas ce este de făcut, ce acte sunt necesare, unde trebuie să meargă şamd.

Cui ne adresăm?

Ne adresăm mamelor cu copil nou-născut internate pentru naştere în maternităţile Spitalului Bucur şi Spitalului Prof. Dr. Panait Sârbu.

Ce ne propunem şi ce facem?
Informăm mamele internate în maternităţile: „Prof.Dr. Panait Sârbu” şi Bucur, cu privire la drepturile sociale cuvenite mamei şi copilului;
Oferim consiliere socială pentru beneficiarele proiectului: demersuri administrative necesare obţinerii drepturilor sociale şi accesarea resurselor specifice din comunitate (reţeaua de servicii sociale);
Prevenim separarea copilului de părinţi prin referirea mamelor în risc către servicii specializate, adaptate nevoilor lor.
DONEAZĂ PENTRU ACEST PROIECT